ကွန်ပျူတာဌာန

စဉ်အမည်ဌာနရာထူးပညာအရည်အချင်း
၁။ဦးကျော်ငြိမ်းဦးသတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလက်ထောက်ကထိကကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့၊
ဘီအီးဒီ(အင်္ဂလိပ်စာ)